fbpx
Search
Close this search box.
1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

NEXT DREAM bv, Falconpoort 23 te 2000 Antwerpen, hierna ook genoemd REAL LIVING neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk en willen u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door de aankoop of het loutere gebruik van onze producten, diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. NEXT DREAM bv behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen NEXT DREAM bv is onderworpen aan het Belgisch recht. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR of Verordening is een verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

Real Living / NEXT DREAM bv

Falconpoort 23
2000 Antwerpen
België

Btw-nummer: BE 0548.667.137
E-mail: info@imagicasa.be
Telefoon: +32 (0)3 502 93 47

3. WAT WORDT ER PRECIES VERZAMELD EN VERWERKT?

NEXT DREAM bv verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, nieuwssites, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die u ons zelf geeft, die wij aan u toewijzen voor en/of verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten of die we via derden hebben ontvangen.

3.1. UITDRUKKELIJK MEEGEDEELDE PERSOONSGEGEVENS:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld omdat ze noodzakelijk zijn voor de aankoop of het gebruik van een product of dienst, zoals voor het nemen van een abonnement, aankoop van producten, gebruik van de website, inschrijving voor een evenement of nieuwsbrief, de deelname aan een wedstrijd of actie etc. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Het gaat onder andere om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van NEXT DREAM bv.

3.2. OP GEAUTOMATISEERDE WIJZE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps moet/kunt u zich identificeren/aanmelden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

4. WIE SLAAT MIJN GEGEVENS OP EN VOOR HOELANG?

De persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NEXT DREAM bv. NEXT DREAM bv is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van newsletters van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid:

5. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

Direct Marketing, voor prospectiedoeleinden en/of promotionele communcatie via mail, telefoon, post, advertising of enig ander kanaal, zowel aan bestaande klanten en abonnees als aan bezoekers van evenementen, contacten van de reclameregie,… met het oog op het aanbieden van acties, promoties, uitnodigingen, het verbeteren van het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van de klant of prospect,…

6. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

7. MINDERJARIGEN

NEXT DREAM bv let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Wij zullen nooit doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Minderjarigen worden aangemoedigd hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan NEXT DREAM bv door te sturen.

De toestemming van de ouders is steeds vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door NEXT DREAM bv via de websites worden aangeboden. Abonnementen, producten en diensten zijn steeds onderworpen aan de voorwaarden van NEXT DREAM bv.

8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

NEXT DREAM bv neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

9. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

10. RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

U heeft steeds recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan ons hiervoor contacteren via e-mail: info@imagicasa.be of per post op: Next Dream bv, Falconpoort 23, 2000 Antwerpen.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Real Living heeft 30 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Real Living uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

RECHT VAN VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING OF COMMERCIËLE DOELEINDEN

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

Wenst u dit niet, contacteer ons op info@imagicasa.be Gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

Wenst u dit niet, contacteer ons op info@imagicasa.be

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

Surf- en cookiebeleid

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Next Dream bv kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst (Google, Facebook,…) en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via een website van Next Dream bv om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, is Next Dream bv hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.

HET GEBRUIK VAN DEZE COOKIES, BESTANDEN EN TECHNOLOGIEËN LAAT ONS TOE:
WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER EN WAARVOOR DIENEN ZE?

We kunnen de cookies die wij gebruiken als volgt opdelen:

WELKE COOKIES KUNNEN ER WORDEN GEPLAATST VIA ONZE SITE?
First party cookies

First party cookies of directe cookies dienen om je gebruikservaring op onze websites te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze websites zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert.

Third party cookies

Er zijn derde partijen met een andere domeinnaam die via de websites van Real Living cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan.

Overige en onvoorziene cookies

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website worden geplaatst door derde partijen. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, foto’s of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd heeft.

De bewaartermijn verschilt van cookie tot cookie, algemeen geldt dat de cookie wordt bewaard totdat de gebruiker zijn cookies verwijdert.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Next Dream bv en/of derden gebruiken uitschakelen. Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.